Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

tumbling
2513 5134
Reposted fromShini Shini viaelinela elinela
tumbling
6369 4d58
Reposted frommslexi mslexi viabelieve17 believe17
0550 fed4 500
Reposted frombackground background viatesknoty tesknoty
tumbling
tumbling
9301 c9bc
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin
tumbling
9053 d76c
tumbling
7290 a727

February 24 2017

tumbling
0074 3376
tumbling
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viasweetnothingg sweetnothingg
tumbling
9792 a4ef
Reposted fromyouuung youuung viasowa sowa
tumbling
5844 f768
tumbling
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaover-land over-land
tumbling
4064 91bc
tumbling
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaviolator violator
tumbling
Reposted fromweightless weightless viakatieeee katieeee
tumbling
8828 fe8a
Reposted frommhsa mhsa viakindofnightmare kindofnightmare
tumbling
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viahysterie hysterie

February 23 2017

9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik viabrzask brzask
tumbling
3888 8863
tumbling
0962 431b
Reposted fromlaluna laluna viabe-yourself be-yourself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl