Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

tumbling
3617 595e
Reposted fromjestemzero jestemzero viawujcioBat wujcioBat
tumbling
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viafeliz feliz
tumbling
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita viafeliz feliz
tumbling
tumbling
tumbling
3268 f180
tumbling
9360 1426
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin
tumbling
4633 0271
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
1364 5c16 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
tumbling
tumbling
"Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego."
— Jonathan Carroll
tumbling
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
tumbling
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaever ever
tumbling
8495 c64c
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
tumbling
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viairmelin irmelin
tumbling
2539 a5af
Reposted frommisterpeter misterpeter viairmelin irmelin
tumbling
3646 4539 500
Reposted fromkrzysk krzysk

July 09 2017

tumbling
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
8647 dd3d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl